مؤسسه تحصیلات عالی آسیا


  درس‌های موجود

  حقوق جزای اسلام

  حقوق جزای اسلام

  Course

  حقوق دیپلماتیک و کنسولی 2

  حقوق دیپلماتیک و کنسولی 2

  Course

  اصول روابط بین الملل 2

  اصول روابط بین الملل 2

  Course

  مسایل سیاسی جهان 1

  مسایل سیاسی جهان 1

  Course

  آداب و تشریفات دیپلماتیک

  آداب و تشریفات دیپلماتیک

  Course

  امنیت بین الملل

  امنیت بین الملل

  Course

  شبیه سازی سیاسی

  شبیه سازی سیاسی

  Course

  حقوق بین الملل خصوصی (2)

  حقوق بین الملل خصوصی (2)

  Course

  ثقافت اسلامی (8)

  ثقافت اسلامی (8)

  Course

  حقوق اداری (2)

  حقوق اداری (2)

  Course

  اصول محاکمات مدنی (1)

  اصول محاکمات مدنی (1)

  Course

  حقوق عینی (1)

  حقوق عینی (1)

  Course

  اصول محاکمات جزایی (1)

  اصول محاکمات جزایی (1)

  Course

  ثقافت اسلامی (7)

  ثقافت اسلامی (7)

  Course

  حقوق اداری (1)

  حقوق اداری (1)

  Course

  حقوق بین الملل خصوصی (1)

  حقوق بین الملل خصوصی (1)

  Course

  حقوق جزای اختصاصی (2)

  حقوق جزای اختصاصی (2)

  Course

  کریمنالوژی (2)

  کریمنالوژی (2)

  Course

  نگارش حقوقی

  نگارش حقوقی

  Course

  دادخواهی و اخلاق وکالت دفاع

  دادخواهی و اخلاق وکالت دفاع

  Course