انجینیری

نقش و اهمیت دانش انجینری در سیر تکامل جوامع بشری و بوجود آوردن تمدن­های بزرگ بر همگان روشن است. بخش اعظم انکشافها در عرصه­های مختلف تکوین تمدن کنونی مرهون پیشرفت این علم است. در کشوری مثل افغانستان که قدم های خویش را در جاده عریض و طویل انکشاف آغاز نموده است، تربیه کادرهای مسلکی و آماده نمودن جوانان با دانش روز جهت کمک به این امر خطیر یک وظیفه ملی پنداشته می شود. پوهنحی انجینیری در سال 1390همزمان با تاسیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا  غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی و مسلکی و تربیه کادر های علمی و ملی در کشور تاسیس گردید. پوهنحی انجینری از آغاز ایجاد تا کنون در تفحص وتکاپو است که در ختم هر سال تحصیلی با تعقیب رویکرد های مدرن ومعیاری وسیستم ها ی جدید, فارغان مستعد تر وآگاه تری را  تقدیم جامعه نماید.

پو هنحی انجینیری در سال 1393 خورشیدی برای نخستین دور به  تعداد 31 تن و در دور دوم درسال 1394  به تعداد 29 تن و در دور سوم درسال 1395 به تعداد 39 تن ودر دور چهارم درسال 1396 به تعداد 59 تن  و در دور پنجم درسال 1397 به تعداد 60 تن از کادر های مسلکی را به سویه لیسانس فارغ التحصیل نموده است  و هم اکنون به تعداد 135 محصل که حدود 6 در صد آنها را قشر اناث تشکیل میدهند در سمستر های مختلف در دو تایم صبح و عصر مصروف فراگیری دانش و ادامه تحصیل خویش می باشند. سیستم تحصیلی این پوهنحی براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده و نظر به کا ریکولم بروزشده  وترتیب شده در خزان سا ل 1396 پوهنحی انجینیری، در دیپارتمنت سیول  به تعداد  151 واحد درسی  ودردیپارتمنت آرکیتیکچر به تعداد 144 واحد درسی را در دوره لیسانس برای محصلین که این دوره را سپری مینمایند پیشکش مینماید . امور رهبری پوهنحی انجینیری توسط رئیس پوهنحی، آمریت دیپارتمنت ها ، مدیران اجرائی وتدریسی و مسئول لابراتوار به  پیش برده میشود. دروس این پوهنحی توسط  18 تن از استادان ماستروبا تجربه  تدریس میگردد.

دید گاه

ارتقاء سطح دانش  انجینیری و تربیه  کادرهای مسلکی ومتخصص در رشته ای انجینیری وارتقاء پوهنحی انجینیری به عنوان یکی از برترین پوهنحی های انجینیری درسطح کشور تا سال 1402.

رسالت (Mission)

پوهنحی اﻧﺠﻴﻨﻴﺮي در ﻧﻈﺮ دارد در راستایی ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ داﻧﺶ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ وتحقیقی ، ﺗﻮان ﻣﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ به ﻣﻨﺎﺑﻊ و تکنولوژی های ﻧﻮﻳﻦ و ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﭙﺮدازد.

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های انجینیری وتخنیکی امور تصدی های دولتی و خصوصی
 • همکاری های علمی در اجرای پلانهای استراتژیک و عملیاتی امور اداری و مدیریتی موسسات دولتی و غیر دولتی
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
 • تولید علم و دانش در رشته انجینیری جهت تآمین نیروی متخصص در ساخت وانکشاف زیر بناهای  کشور
 • ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در ساحه انجینیری بشکل عملی و نظری
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه دیپارتمنت ها در سطح پوهنحی و سطوح بالاتر
 • تحقیق و پژوهش در زمینه های انجینیری و تکنالوژی کاربردی انجینیری
اهداف  (Objectives)

 • ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري در ﻣﺤﻴﻂ وجامعه
 • پرورش جامعه علمی خلاق و فعال
 • آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎدر ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻛﺎدﻣﻴﻚ و آﻣﻮزﺷﻲ در دوره ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 • کمک به پرورش جامعه ای پایدار در آینده ، رشد و توسعه اقتصادی کشور
 • ایجاد فرصتهای شغلی برای نسل جوان
 • فرهنگ سازی وفراهم آوری زمینه برای تحصیلات تکمیلی در دوره های ماستری ودوکتورا
 • شناسائی استعداد ها وایده ها ی نوین درمیان  اساتید و محصلان
 • ایجاد وتقویه کار شیوه های منسجم و پویا به منظور فراهم آوری زمینه رشد در علوم جدید
 • ارتقاء جنبه های علمیِ خلاقانه در جامعه
 • ترویج ورشد فرهنگ تحقیق وپژوهش در محیط های اکاد میک و جامعه
 • اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﻏﺮض اﻳﺠﺎد ﺗﻮأﻣﻴﺖ در راستای انکشاف علمی.
 • ایجاد  ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎي  لیسانس و ﻣﺎﺳﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻴﻮل،آرﻛﻴﺘﻜﭽﺮ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،  انرژی وانجینیری آب.
 • اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎدان و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
 • آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮا د ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﻴﻨﺮي.
 • ﺑﻬﺒﻮد وﻧﻮآوري درﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ درسطح پوهنحی وﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﺣﺎت انجینیری.
 • اﺳﺘﻔﺎده ازاﻣﻜﺎﻧﺎت لابراتواری وتجهیز ﻻﺑﺮاﺗﻮار با ابزارو تکنولوژی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ تخصص سازی.
 • داﻳﺮ ﻧﻤﻮدن ﻛﻮرﺳﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﻴﺖ وﻛﻮرﺳﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ.
 • ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي
 • توسعه مهارت ها و رفتار ها در راستای تولید ، گسترش و اثر بخشی دانش
 • آماده سازی نیروی بشری متخصص وخلاق مطابق با نیازهای روز جامعه
 • شناسایی و استفاده از رشته های مهم و ضروری علمی مورد نیاز جامعه.
 • شناسایی عوامل مؤثر در فرهنگ سازی فعالیت های پژوهشی اساتید و محصلان
 • زمینه سازی رشد امورات تحقیقی با چاپ نشریه های علمی و پژوهشی
 • شناسایی استعداد های کاوشگر، پویا و محقق در میان اساتید و محصلان
 • ایجاد زمینه های رقابتی در ساحات تحقیقیِ محیط های اکادمی